Algemene voorwaarden

Familie van i | paperclipAlgemene voorwaarden Familie van i

Hieronder publiceren wij de voorwaarden voor de sessies, presentaties, workshops, trainingen, masterclasses of schooldagen (hierna kortweg te noemen: ‘trainingen’) van de Familie van i, betreffende individuele trainingen en incompany-trainingen.

1. Individuele trainingen

Aanmelding

Aanmelden voor een training geschiedt door het mailen naar welkom@familievan-i.nl of via het aanmeldformulier op de webpagina. Bij vrijwel iedere training geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.

Wijzigingen

Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Familie van i zich het recht voor wijzigingen in het trainingsprogramma aan te brengen die het wezen van de training niet aantasten. Aan het trainingsaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Familie van i niet aansprakelijk.

Betaling

Betalingen vinden in principe plaats op basis van een factuur die direct na aanmelding voor een training wordt verstuurd. Indien betaling van trainingsgeld plaatsvindt op basis van een factuur en uitblijft na de eerste herinnering brengt Familie van i 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde trainingsbedrag. De factuur dient voor de daarop aangegeven datum te zijn betaald, anders kan de betreffende deelnemer niet meedoen met de training. Indien een deelnemer zich een dag tot 8 dagen van tevoren opgeeft voor een training, moet de factuur per direct worden voldaan.

Bevestiging deelname

Deelnemers ontvangen een bevestiging van inschrijving voor de training zodra deze binnen is en daarna nog een definitieve bevestiging van de trainingsdeelname, zodra bekend is dat een training doorgaat.

Annulering

Indien blijkt dat voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Familie van i besluiten de training te annuleren. Deelnemers krijgen hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Zij ontvangen dan hun eventuele betaling retour, of worden in overleg doorgeplaatst naar een volgende training.

Annulering door een deelnemer dient schriftelijk te geschieden via e-mail via het contactformulier op de website. Tot 8 dagen voor aanvang van de training kan de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van de training is Familie van i gerechtigd de helft van trainingsgeld in rekening te brengen.

Indien betaling plaats heeft gevonden, ontvangt de deelnemer het trainingsgeld volledig retour bij annulering tot 8 dagen voor aanvang. Bij annulering binnen 8 dagen voor de trainingsdatum wordt de helft van het trainingsgeld teruggestort.

Plaatsvervanger

In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de trainingsplaats in te nemen.
Wij stellen het op prijs indien dit aan Familie van i wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het trainingsgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

2. Incompany-trainingen en presentaties

Offerte

Voor een incompany-training of presentatie wordt een specifieke offerte gemaakt. In deze offerte staat de prijs en een globale inhoud van de training. Deze offerte wordt binnen twee weken na het eerste gesprek toegestuurd en blijft drie weken geldig. De organisatie bevestigt schriftelijk dan wel telefonisch het akkoord met de offerte. Dit wordt door Familie van i schriftelijk bevestigd waarna concrete afspraken over de inhoud van de training worden gemaakt.

Trainingsinhoud

In onderling overleg wordt de trainingsinhoud vastgesteld. Indien de organisatie specifieke onderwerpen aan de orde wil laten komen, of eigen casussen wil bespreken, moeten deze uiterlijk vier weken voor de datum van de desbetreffende training bij Familie van i zijn. Anders wordt de inhoud vastgesteld aan de hand van de globale trainingsinhoud uit de offerte.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is geheel afhankelijk van de vraag.

Certificaat van trainingsdeelname

Bij incompany-trainingen kan op verzoek van de organisatie na afloop van een training een certificaat van deelname worden verstrekt door Familie van i. De namen van de deelnemer moeten uiterlijk 8 dagen voor de trainingsdatum door de organisatie worden verstrekt. De certificaten worden gemaakt overeenkomstig de door de organisatie verstrekte lijst. Indien, naar achteraf blijkt, deze lijst onjuistheden bevat, worden geen nieuwe certificaten gemaakt. Een certificaat van deelname wordt na afloop van de Training verstrekt aan deelnemers die de hele dag aanwezig zijn geweest.

In geval van verhindering van een deelnemer kan de verantwoordelijke organisatie een plaatsvervanger aanwijzen om de trainingsplaats in te nemen. Indien deze wijziging plaatsvindt binnen 8 dagen voor de trainingsdatum, kan deze deelnemer geen certificaat meer krijgen.

Betaling

Na afloop van de training of presentatie ontvangt de organisatie de factuur. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Indien betaling van de training of presentatie uitblijft na de eerste herinnering brengt Familie van i 10% van het verschuldigde bedrag, zoals administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde trainingsbedrag.

Annulering

Indien de organisatie akkoord is gegaan met de offerte en Familie van i heeft dit schriftelijk per e-mail bevestigd, dan kan de training of presentatie niet meer kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering is Familie van i gerechtigd het volledige trainingsgeld in rekening te brengen.