Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau Structuur / Familie van i

Vanzelfsprekend hecht Bureau Structuur / Familie van i veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Het mag duidelijk zijn dat we er alles aan doen om je privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Indien je informatie of gegevens aan ons verstrekt, zijn wij verantwoordelijk als gegevensverwerker. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die je ons geeft.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in ieder geval het onderstaande in:

 • We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen (behalve als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt).
 • We zijn op de hoogte van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, we wijzen je hierop en we respecteren deze.

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dit via onze onderstaande contactgegevens:

Bureau Structuur / Familie van i
Spaces Hofplein | unit 7.32
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
welkom@familievan-i.nl

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten door bijvoorbeeld een aanschaf in onze webshop
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven
 • Voor deelname aan de door ons georganiseerde workshops

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor deze doelstellingen vragen we van jou de onderstaande persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Website url
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • BTW nummer
 • KvK nummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, zullen we alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, behalve als dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde dienst te kunnen verlenen. Je contactgegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, website en e-mailadres) worden bewaard voor onbepaalde tijd om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Je hebt altijd het recht om te vragen om geen informatie meer te ontvangen en je contactgegevens zullen dan worden verwijderd. We zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben we de onderstaande maatregelen genomen:

 • Privacyverklaring volgens de nieuwe privacy wetgeving
 • Afspraken met onze leveranciers middels verwerkersovereenkomsten
 • Beveiligde internetverbinding
 • Beveiligde website

Website links

De Familie van i website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy-beleid van deze derden of hun websites hebben we vanzelfsprekend geen invloed.

Beheer van je gegevens en je rechten

Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens we over je verwerken. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar welkom@familievan-i.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken inzage verstrekken in je gegevens. Indien je niet langer wilt dat je gegevens bij ons bekend zijn, zullen wij je gegevens verwijderen zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. We zullen je te allen tijde de keuze geven of je wel of geen informatie van ons wilt ontvangen. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, kun je dit doen via de link onderaan de nieuwsbrief of kun je contact opnemen via welkom@familievan-i.nl. Wij kunnen je eventueel vragen om je te legitimeren voordat we de gegevensverwerking aanpassen.

Klachten

In het geval van een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen.

 

Rotterdam, 25 mei 2018